Win je onderhoud

Wedstrijdreglement

Reglement Wedstrijd “TERUGBETALING ONDERHOUD”

Deze wedstrijd is onderworpen aan onderstaande voorwaarden die tezamen het reglement inzake de wedstrijd  “Terugbetaling  onderhoud”  (hierna  genoemd  het  “Reglement”)  vormen  en is voorbehouden aan de klanten van een van de erkend KGM verdelers en/of herstellers.

Artikel 1: Identiteit van de Organisator

1.1.  De naamloze vennootschap KGM Belux, met zetel te Pierstraat 229, 2550 Kontich en ondernemingsnummer 0829.198.355 (hierna genoemd “de Organisator”, “wij”, “ons”, “onze”) organiseert een wedstrijd van 1 mei 2024 tot en met 30 juni 2024, en meer in het bijzonder een spel met aankoopverplichting onder de benaming “TERUGBETALING ONDERHOUD (hierna genoemd de 'Wedstrijd')

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden

2.1        De deelnemingsvoorwaarden zijn de volgende:

De Wedstrijd staat open voor alle fysieke personen die in België of het Groothertogdom Luxemburg        wonen                     op          het   ogenblik            van    de                     Wedstrijd       en     op             onze  website www.kgm.be/nl/promo/win-je-onderhoud  (hierna genoemd de “Website”) een correct en volledig ingevuld wedstrijdformulier indienen, met uitzondering van:

  • De personeelsleden van de Organisator; en

  • Rechtstreekse familieleden van de voorgenoemde personen (ouders, nakomelingen, aangetrouwden, broers en zussen).

Elke persoon mag slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen. Personen die meerdere keren trachten deel te nemen met verschillende namen of e-mail adressen worden uitgesloten.

De deelname aan de Wedstrijd is voorbehouden aan personen vanaf de leeftijd van 18 jaar en meer.

De deelnemer moet een klant zijn van een van de erkend KGM verdelers en/of herstellers van de Organisator die een onderhoud heeft laten uitvoeren aan zijn voertuig bij deze erkend KGM verdeler/hersteller tijdens de duur van de wedstrijd zoals bepaald in artikel 3 (hierna genoemd het “Onderhoud”).

Artikel 3: De duur van de Wedstrijd

3.1  De wedstrijdformulieren zijn beschikbaar op de Website van 1 mei om 9 u tot en met 30 juni 2024. De wedstrijdformulieren met de antwoorden moeten uiterlijk op het einde van de wedstrijdmaanden mei en juni elektronisch worden ingediend vóór 23u59.

Artikel 4: Deelnemingsmodaliteiten

4.1 Om deel te nemen aan de Wedstrijd, moet de deelnemer surfen naar de Website van de Organisator. Op de Website zal de deelnemer zich eerst dienen te registreren door het invullen van de volgende (persoons)gegevens: voornaam, naam, e-mail adres, telefoonnummer, naam van de erkend KGM verdeler/hersteller bij wie het Onderhoud heeft plaatsgevonden, datum van het Onderhoud en de nummer van de factuur opgesteld voor het Onderhoud. De deelnemer moet garanderen dat de ingevulde (persoons)gegevens juist zijn. De deelnemer alleen is verantwoordelijk voor de (persoons)gegevens die hij aan de Organisator meedeelt. De Organisator heeft het recht de correctheid van de (persoons)gegevens na te gaan. Vervolgens zal de deelnemer een schiftingsvraag moeten beantwoorden.

4.2 Wanneer alles correct ingevuld is, kan de deelnemer op de “verstuur” knop klikken om zijn (persoons)gegevens, het antwoord op de schiftingsvraag, zijn akkoordverklaring met het Reglement en met de privacy policy definitief te verzenden.

4.3 Indien de deelnemer de verplichte gegevens niet volledig en correct invult, is de deelname ongeldig en wordt de deelnemer geacht niet deelgenomen te hebben aan de Wedstrijd.

4.4 Alle kosten voor de deelname aan de Wedstrijd (telefoon, brandstof, internet, computer …) zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers van de Organisator de kosten eisen voor hun deelname aan de Wedstrijd.

4.5 De digitale wedstrijdformulieren ontvangen na verloop van de einddatum (30 juni 2024 23u59) worden niet in rekening genomen, waarbij de datum van de elektronische ontvangst geldt als bewijs.

4.6 De deelname aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend online. Het is van essentieel belang dat het geregistreerde e-mail adres actief is, namelijk dat het effectief gebruikt wordt door de deelnemer, zodat de Organisator contact met de deelnemer kan opnemen. De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien deze communicatie niet zou aankomen in de mailbox van de deelnemer, doordat het e-mail adres niet meer actief is, doordat de boodschappen van de Organisator beschouwd worden als ongewent, door elke andere technische reden zonder toedoen van de Organisator betreffende de mailbox van de deelnemer en/of zijn internetverbinding.

Artikel 5 Procedure tot toewijzing van de winnaars

5. 1      De deelnemers moeten één schiftingsvraag beantwoorden op het wedstrijdformulier:

Hoeveel antwoorden op de schiftingsvraag hebben wij ontvangen op het einde van de maand waarin wordt deelgenomen aan de Wedstrijd?

5. 2      De winnaars van de Wedstrijd zijn zij wier antwoord op de schiftingsvraag het juiste antwoord

het meest benadert. Er zijn 10 winnaars per maand in totaal tijdens de duur van de Wedstrijd.

5. 3      De winnaars worden op de hoogte gebracht via het e-mail adres dat werd opgegeven bij de registratie.

5. 4      In geval van ex aequo behoudt de Organisator zich het recht om de winnaars te contacteren teneinde over te gaan tot een selectie met behulp van een trekking. Elke winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht door een e-mail die naar het bij de inschrijving door hem opgegeven e-mail adres zal worden verzonden.

5. 5 Voor zover de Organisator de toestemming verkrijgt van de winnaar, kunnen de naam en voornaam van de winnaar alsook de winnaarslijst worden gepubliceerd op de website en andere sociale media kanalen van de Organisator.

Artikel 6: Prijzen

Algemene bepalingen

6. 1  De prijzen kunnen geen aanleiding geven tot betwisting, noch tot het omwisselen in geld, noch tot het ruilen of vervangen ervan, onder andere in geval van verlies of diefstal.

6. 2  De eventuele foto’s of grafische voorstellingen van de prijzen of communicatie hieromtrent zijn niet contractueel.

6. 3 De Organisator biedt geen enkele garantie betreffende de prijs. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks met de gewonnen prijs zijn verbonden. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs kan niet verdeeld worden en moet aanvaard worden zoals hij is toegekend.

Prijzen aangeboden aan de winnaar

6. 4  Tijdens de wedstrijdperiode worden er op het einde van de maand 10 winnaars uitgekozen.

De winnaar ontvangt voor het Onderhoud een terugbetaling tot een maximum van 500€ incl. BTW. De terugbetaling gebeurt door de erkend KGM verdeler/hersteller waar het Onderhoud heeft plaatsgevonden.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid

7.1        De Organisator kan, in geval van overmacht of bij gebeurtenissen die buiten zijn wil liggen en die de organisatie en het beheer van de Wedstrijd in het gedrang brengen, in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verkorten, uitstellen, aanpassen of stopzetten van de Wedstrijd. In een dergelijk geval verbindt de Organisator zich ertoe tot het inlichten van de deelnemers op alle mogelijke manieren en dit binnen het beste tijdsbestek. In het kader van dit Reglement, wordt elke onvoorziene gebeurtenis als een geval van overmacht beschouwd.

7.2        De Organisator, zijn personeel of derden op wie een beroep gedaan wordt door de Organisator in het kader van de Wedstrijd, kunnen, met uitzondering in geval van opzet, in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele virussen, ongewenste bezoeken, andere technische of technologische problemen, indirect of direct verbonden met de Website; schade die verband houdt met de deelname aan de Wedstrijd, rechtstreeks of onrechtstreeks, lichamelijk of niet, veroorzaakt aan personen, deelnemers of aan hun uitrusting (hardware en software), meer bepaald naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd of tijdens de prijsuitreiking. Deze ontheffing van verantwoordelijkheid geldt eveneens voor technische storingen en/of fouten die verband houden met het gebruikte materiaal en software, die de deelname aan de Wedstrijd tijdelijk, onmogelijk of zeer moeilijk zou maken, of zelfs onderbreken. De Organisator kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eigen risico’s met betrekking tot het gebruik van internet of e-mail, en meer bepaald, hij zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor schade opgelopen door elektronische apparatuur van de deelnemers tijdens de deelname aan de huidige Wedstrijd. De Organisator kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor het geval de tijdens de inschrijving doorgegeven gegevens van de deelnemer niet correct zijn, waardoor de Organisator de deelnemer in kwestie niet zou kunnen bereiken.

7.3        De Organisator zal een beslissing vellen over ieder geval dat niet expliciet in dit Reglement is vermeld en de nodige maatregelen nemen om de Wedstrijd goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden mag de Organisator tevens dit Reglement aanpassen waar nodig. Tegen deze beslissing is geen enkel beroep mogelijk.

Artikel 8: Persoonlijke gegevens

8.1        Door het invullen van het wedstrijdformulier gaat u ermee akkoord dat wij de door u meegedeelde persoonsgegevens verwerken voor de afhandeling van de Wedstrijd. Wij verwerken geen andere gegevens over u en verwerken ze niet voor andere doeleinden. De  persoonsgegevens  van  de  winnaars  worden  doorgegeven  aan  de erkend KGM verdeler/hersteller die het Onderhoud heeft uitgevoerd opdat de terugbetaling kan worden uitgevoerd ten aanzien van de winnaar. In dit verband, verwerkt de erkend KGM verdeler/hersteller  deze  persoonsgegevens  in  de hoedanigheid van  afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie omtrent deze gegevensverwerking, dient u de privacy policy van de erkend KGM verdeler/hersteller te raadplegen.

8.2        In overeenstemming met de toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) heeft u het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op

beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden  of  om  deze  aan  een  aanbieder  naar  keuze  te verstrekken  (‘recht  op  overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden en het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische  Gegevensbeschermingsautoriteit  (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be.)

8.3        U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.

8.4        U kan deze rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek aan:

8.5        Uw gegevens zullen worden bewaard gedurende 10 jaar na het beëindigen van de Wedstrijd. U heeft het recht om uw gegevens vroeger te laten wissen als ze niet meer relevant zouden zijn.

8.6        Voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden door ons, kan                 u                   het                 privacy   beleid        van                 KGM raadplegen op https://www.kgm.be/be/nl/privacy

Artikel 9: Respecteren van de regels

9.1        Het feit deel te nemen aan deze Wedstrijd houdt simpelweg de volledige aanvaarding van dit Reglement in. Dit geldt als contract tussen de Organisator en de deelnemers.

9.2        Daar komt nog bij dat de deelname aan de Wedstrijd een loyale houding van de deelnemer vereist, waarbij de regels en de rechten van de andere deelnemers absoluut moeten worden gerespecteerd.

9.3        De deelnemers worden geacht geen enkel deelnemingsprocédé uit te zoeken die niet strikt conform zou zijn met het Reglement.

9.4        Als de Organisator het niet respecteren van de deelnemingsvoorwaarden of elke andere vorm van bedrog, fraude of misbruik vaststelt, dan kan hij de deelnemer in kwestie onmiddellijk uitsluiten, of, indien dit het geval is, de ontvangen prijzen terugvorderen.

9.5        De deelnemers gaan ermee akkoord om de doorgegeven gegevens tijdens de deelname te laten controleren. Elke valse verklaring van de deelnemer aangaande identiteit of adres heeft de diskwalificatie van de deelnemer in kwestie tot gevolg. De Organisator behoudt zich het recht voor om wie fraude probeert te plegen in het kader van zijn deelname aan de Wedstrijd juridisch te vervolgen. De deelname aan de Wedstrijd houdt het aanvaarden van het Reglement en de resultaten van de Wedstrijd in. Bij onvoorziene problemen aangaande het Reglement, blijft enkel de Organisator bevoegd.

Artikel 10: Toegang tot het Reglement

10.1      Het              Reglement              is              verkrijgbaar              op              de website www.kgm.be/nl/promo/win-je-onderhoud   en dit tot een maand na het einde van de wedstrijdperiode op 30 juni 2024 om 23u59.

Artikel 11: Geschillen

11.1      Elke klacht aangaande de Wedstrijd moet schriftelijk en per aangetekend schrijven worden gericht aan de Organisator, en dit ten laatste dertig dagen na het einde van de Wedstrijd. De Belgische wet is uitsluitend van toepassing op dit Reglement.

11.2      Elk geschil voortvloeiend uit de Wedstrijd en dat niet middels een minnelijke schikking kan worden geregeld, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Antwerpen onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn/haar woonplaats.

11.3      In geval van een geschil kan u als consument ook een klacht indienen bij het Europese ODR- platform via de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.